generalne warunki sprzedaży

Intencją niniejszych Generalnych Warunków Sprzedaży (GWS) jest określenie zasad współpracy i realizacji składanych zamówień aby zapewnić ich płynną realizację oraz najwyższy poziom zaufania.

1. Zakres obowiązywania umowy
We  wszystkich relacjach handlowych między ONE Sp. z o.o., a jej  Klientami  / Zleceniodawcami obowiązują wyłącznie niżej podane warunki  handlowe (GWS) w ich każdorazowo aktualnej wersji dla momentu zawarcia  umowy oraz zapisy zawarte w formularzu zamówienia.
Zakres  GWS obejmuje wszystkie czynności ONE Diamonds. Klient / Zleceniodawca  przyjmując ofertę ONE Diamonds uznaje GWS jako jedyne obowiązujące i dla  siebie wiążące. GWS nie stanowią gwarancji realizacji zlecenia.

2. Zawarcie umowy
Klient  zleca firmie ONE Sp. z o.o. wytworzenie  spersonalizowanego  diamentu zgodnie ze specyfikacją zawartą w  formularzu zamówienia.  Diament zostanie wytworzony z wykorzystaniem powierzonego materiału przy  wykorzystaniu technologii HPHT, następnie specjalistycznie docięty,  oszlifowany i wypolerowany. Umowę uznaje się za ważną jeśli zlecenie  klienta zostanie pisemnie potwierdzone przez ONE Diamonds.   Potwierdzenie przyjęcia zlecenia nastąpi mailem i/lub faxem i/lub pocztą  razem z potwierdzeniem otrzymania pierwszej wpłaty zgodnie z warunkami  płatności poniżej.

3. Ceny
Wszelkie podane ceny są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%). Obowiązują ceny  podane w momencie zamówienia. Zastrzega się możliwość pomyłki i błędu w  druku. Po pojawieniu się nowego cennika wszelkie wcześniejsze ceny  przestają obowiązywać / uznaje się za anulowane.

4. Warunki płatności
W  momencie udzielenia zlecenia klient dokonuje wpłaty zadatku w wysokości  minimum 50% łącznej ceny wyliczonej na dzień zlecenia lub według indywidualnych ustaleń między stronami. Reszta płatności  następuje w ciągu 5 dni po przekazaniu informacji o zakończeniu procesu  tworzenia diamentu / gotowości do jego wydania Zleceniodawcy.
Wpłata końcowa składa się z pozostałych 50% wartości zlecenia oraz wartości ewentualnych innych, zamówionych dodatkowo, usług.

5. Realizacja zlecenia
ONE  Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zlecenia w momencie otrzymania  płatności akonto w wysokości minimum 50% łącznej uzgodnionej kwoty (ceny)  wyliczonej na dzień przyjęcia zlecenia. Po wpłynięciu płatności  rozpoczyna się proces realizacji zlecenia.

6. Wykonanie zlecenia
Personalizowane  diamenty ONE Diamonds są wytwarzane zawsze tylko i wyłącznie na  indywidualnie zlecenia klientów. Ewentualne odstępstwa od odcienia  wybranego koloru, wielkości, wagi w karatach (tolerancja) w danym  zamówieniu nie są produktem wadliwym i nie uprawniają do reklamacji lub  zmiany zamówienia, ponieważ całkowity wpływ na nie jest niemożliwy.
Podstawą  ewentualnej weryfikacji ceny i rozliczenia jest zawsze waga diamentu  wyrażona w karatach. Jeśli waga wytworzonego diamentu okaże się mniejsza  zostanie uwzględniona w rozliczeniu, większa od zamówionej nie będzie  związana z koniecznością dopłaty.
Ryzyko  utraty diamentu w trakcie procesu jego wytwarzania – jakkolwiek bardzo  niewielkie – jednak istnieje. Zleceniodawca akceptuje to ryzyko.
W  sytuacji utraty diamentu w trakcie procesu kreacji klient będzie mógł  dostarczyć ponownie próbkę materiału lub strony uzgodnią inne  rozwiązanie z uwzględnieniem zwrotu już uiszczonych kwot, w związku z  utraconym diamentem, włącznie.
Niezgodne  z oczekiwaniami zleceniodawcy rozbieżności dotyczące koloru, formy,  wielkości, wagi oraz dotyczące wszelkich innych cech diamentów  wytwarzanych na zlecenia nie mogą być podstawą odmowy przyjęcia  diamentu, nie są podstawą do reklamacji oraz nie stanowią złamania  postanowień umowy / zlecenia.

7. Odwołanie / anulowanie  zlecenia
Wyklucza się odwołanie zlecenia po wpłynięciu płatności akonto ze strony klienta.   Uiszczony akonto zadatek (wpłata) w całości zostaje przeznaczony na  proces realizacji zlecenia i nie może zostać zwrócony o ile odwołanie  zlecenia nie nastąpiło ze strony ONE.   W przypadku  anulowania zlecenia, nie przyjęcia do realizacji lub odmowy realizacji  zlecenia wpłacona akonto kwota zostaje w całości zwrócona.
ONE Diamonds nie będzie w żadnym czasie zobowiązana do podania przyczyny odmowy, nie przejęcia lub anulacji zlecenia.

8. Termin dostawy  / Certyfikaty
Termin  dostawy obowiązuje tylko w przybliżeniu i nie jest wiążący. Symulacja  procesów zachodzących we wnętrzu skorupy ziemskiej przez dziesiątki  milionów lat w warunkach laboratoryjnych jakkolwiek naukowo opracowana  oraz technicznie powtarzalna jest procesem bardzo zaawansowanym  technologicznie i skomplikowanym, wykorzystującym ogromne ciśnienia i  ekstremalnie wysokie temperatury.  Ewentualne, nawet dwukrotne  wydłużenie okresu dostawy należy traktować jako rzecz normalną.  Przesunięcie dostawy nie może być podstawą reklamacji lub  anulowania zamówienia. Każdy klient ONE Diamonds ma bieżący dostęp do  informacji o przebiegu realizacji zlecenia poprzez specjalny panel  dostępny na serwisie www.DiamentMilosci.pl  należącym do firmy ONE  Sp. z o.o.
Dostarczony diament zostanie zaopatrzony w  Certyfikat Autentyczności  Spersonalizowanego Diamentu (Personalized Diamond Certificate of  Authenticity) zawierający Diamond Grading Report, który stwierdzi jego  cechy jako diamentu. Na życzenie klienta ONE Diamonds może dostarczyć  inny dodatkowy certyfikat gemmologiczny. Dodatkowy koszt związany z  certyfikacją w takim przypadku ponosi Klient.

9. Przekazanie materiału / zwrot.
Klient /  Zleceniodawca jest odpowiedzialny za przekazanie materiału do ONE Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na jego przetworzenie zgodnie z wewnętrznymi  procedurami ONE Diamonds, których celem jest wytworzenie  spersonalizowanego diamentu.  Klient zobowiązuje się dostarczyć  materiał osobiście lub odpowiednio opakowany za pośrednictwem poczty lub  poczty kurierskiej po uprzednim uzgodnieniu sposobu przekazania  materiału.  Klient / Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, iż jest w  posiadaniu przekazanego materiału legalnie, z przekazanym materiałem nie  są związane żadne roszczenia osób trzecich, a ewentualne spory związane  z przekazaniem materiału w celu wytworzenia diamentu rozwiąże we własnym zakresie i na własny koszt.   ONE  Diamonds działając w dobrej wierze jest i będzie wolna od wszelkich  sporów prawnych oraz roszczeń związanych z przyjęciem materiału w celu  wytworzenia spersonalizowanego diamentu z jego wykorzystaniem.
O ile  nie zostaną dokonane dodatkowe ustalenia (wyłącznie w formie pisemnej),  cały przekazany ONE Diamonds materiał zostanie w pierwszym etapie  przetworzony w wyniku czego straci swoją oryginalną strukturę oraz cechy  fizyko-chemiczne i tak przetworzony zostanie wykorzystany do  wytworzenia spersonalizowanego diamentu. Zwrot materiału lub jego  jakiejkolwiek części nie będzie możliwy.

10. Odpowiedzialność cywilna  / niemożność zrealizowania zlecenia
Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec ONE Sp. z o.o..
Także w  wyniku niemożności realizacji zlecenia przez ONE Sp. z o.o. w wyniku  utraty diamentu na etapie wytworzenia np. awaria przemysłowa, zaginiona  przesyłka, wypadek, kradzież, napad i wszelkich innych zdarzeń  jakiejkolwiek natury z siłą wyższą włącznie.
W  takiej sytuacji Zleceniodawca może otrzymać zwrot wpłaconych kwot lub  zlecić wytworzenie nowego diamentu. W przypadku zwrotu całości  wpłaconych kwot Zleceniodawca oświadcza, iż zwrot w całości pokrywa  ewentualne straty jego oraz ewentualnych osób trzecich bezpośrednio lub  pośrednio związanych z przedmiotowym zleceniem wytworzenia  spersonalizowanego diamentu.

 11. Ochrona danych
Wszelkie  niezbędne dane handlowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Wszelkie dane osobiste będą traktowane w sposób poufny i nie  będą udostępniane osobom trzecim.

12. Pozostałe postanowienia
ONE  Diamonds oświadcza iż dołoży wszelkiej staranności by zrealizować  zlecenie zgodnie z życzeniami Zleceniodawcy określonymi w formularzu  zamówienia.   Nieskuteczność pojedynczych postanowień GWS nie narusza  skuteczności umowy i niniejszych Generalnych Warunków Sprzedaży (GWS)  ONE Diamonds jako całości. Nieskuteczne postanowienia, jeśli konieczne,  zostaną zastąpione skutecznymi zgodnie z duchem i intencją GWS.
W  momencie aktualizacji i publikacji zaktualizowanej wersji GWS starsze  wersje tracą swoją ważność. Aktualne GWS publikowane są / znajdują się  na serwisie www.Zawsze-Razem.pl  firmy ONE Sp. z o.o.

13. Stosowane prawo i siedziba sądu
Obowiązują  przepisy prawa polskiego. Prawo polskie jest stosowane również wtedy,  gdy klient ma swoją siedzibę za granicą lub zamówiony diament jest  przekazywany za granicę.
Siedzibą sądu odnośnie wszelkich roszczeń w związku z uzgodnieniami wynikającymi z umowy z ONE Sp. z o.o. jest Gdańsk.

14. Adres dla doręczeń
ONE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 10/10
85-129 Bydgoszcz

15. Zakres ważności
Generalne Warunki Sprzedaży ONE Diamonds (GWS) obowiązują dla wszystkich umów zawieranych z ONE Sp. z o.o.
Wszelkie uzgodnione przez strony odstępstwa od i/lub zmiany w GWS są ważne tylko, jeśli odnotowane w formie pisemnej i podpisane przez strony.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.